โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ผลเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข อุทิรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเนย ใจงาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระใบบุญ สนถมโน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราการ สนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0844705551
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต มีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา วงเวียน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ วงเวียน
ตำแหน่ง : กรรมกาและเลขานุการ