โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ