โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคูณ โพธิสาร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลือง เติมงาม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสาลี เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ กันนุฬา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสงค์ วงเวียน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ โพธิสาร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว อุดมทวี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ จันแดง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล มีพร้อม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายปราจิต ดวงศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายชีวิน ทองศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ วงเวียน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน