โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลี้ยงไก่กระทง
เกษตรพอเพียง
กลุ่มเลี้ยงไก่กระทง
 
  คำอธิบาย: C:UsersTuii-SudaDesktopรูปทำ MOUโรงเรือนเลี้ยงไก่กระทงรูปปัจจุบันS__3784735.jpg
 
 
   เผยแพร่โดย
โรงเรียนบ้านสะโน
ตำบลหนองบัว   อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาสุรินทร์ เขต  1

การจัดการเลี้ยงดู
                การเลี้ยงไก่กระทงในปัจจุบันต้องอาศัยการจัดการหลายอย่างที่สัมพันธ์กันเพื่อจุดประสงค์  คือ  การผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ได้น้ำหนักตามเป้าหมาย  เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดสูงและต้นทุนการผลิตต่ำสุด  การจัดการโรงเรือนที่ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการเลี้ยงไก่ให้มีประสิทธิภาพ ที่ดี
 
  การบันทึกรวบรวมรวบข้อมูล
 
                นักเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละวันเป็นผู้บันทึกรายการต่างๆ เช่น
1. บันทึกการให้อาหาร
2. บักทึกการเปลี่ยนแปลง
                พฤติกรรมของปลา
                ปริมาณการตาย
                การเจริญเติบโต
                สำรวจสภาพพื้นที่โรงเรือน
                ปริมาณน้ำ และสภาพอาหารในภาชนะ
 
การวิเคราะห์ผลผลิต
                อัตราการตายของไก่
                ระยะเวลาที่ต้องเลี้ยง
                อัตราการให้อาหาร
                จำนวนผลผลิตต่อการลงทุน
การติดตามประเมินผล
                สังเกตความรับผิดชอบของนักเรียน
                ทดสอบการเกิดทักษะทางการเรียน
                ตรวจสอบผลผลิตที่ได้รับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
2. สามารถนำผลผลติมาประกอบอาหารกลางวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการบริหารจัดการ
4. นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและชุมชน
 
 
คำอธิบาย: C:UsersTuii-SudaDesktopรูปทำ MOUโรงเรือนเลี้ยงไก่กระทงรูปอดีตIMG_8429.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์
1. โรงเรือนเลี้ยงไก่
2. พันธ์ไก่
3. อาการไก่
4. รางน้ำ   รางอาหาร
5. น้ำยาปรับสภาพน้ำ(สารชีวภาพ)
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การเตรียมโรงเรียน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้ำให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนลูกไก่
การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ
1. แบ่งนักเรียนชั้น ป. 4 – ป. 6 รับผิดชอบช่วยกันดูแลประจำวัน
2. นักเรียนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันช่วยกันดูแลให้อาหารวันละ 2 ครั้ง
 วิธีการเลี้ยงไก่
การให้อาหารลูกไก่ระยะะกก (1-14 วันแรก) ควรมห้อาหารบ่อยครั้งใน 1 วัน อาจแบ่งเป็นตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ำอีก 1 ครั้ง การให้อาหารบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่กินอาหารดีขึ้นอีกทั้งอาหารจะใหม่สดเสมอ จำนวนอาหารที่ให้ต้องไม่มากจนเหลือค้างราง หรือล้นราง ซึ่งจะทำให้อาหารตกหล่น ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละสัปาดาห์ และน้ำหนักไก่โดยเฉลี่ย
วิธีการให้อาหาร
คำอธิบาย: http://www.rakbankerd.com/kaset/Animal/166_3.gif
การให้อาหารในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักลูกไก่ถ้าหากไก่หนักกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องลดจำนวนอาหารที่ให้ลงไป หรือถ้าน้ำหนักเบากว่ามาตรฐาน ก็ต้องเพิ่มอาหารให้มากกว่าที่กำหนด ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องทำการสุ่มชั่งน้ำหนักของลูกไก่ทุกๆ สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเดียวกับตารางที่ 1 ส่วนการเลี้ยงเพื่อขุนขายให้กินอาหารเต็มที่โดยไม่ต้องควบคุมน้ำหนักไก่ หรือจำกัดอาหาร

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2558,10:36   อ่าน 90 ครั้ง